“على أرصفة عائمة” يسوع المسيح

161237781-64a313a1-f45a-4dff-aa22-e086810a5665

 

Tutte le info/informazioni
The Floating Piers è il nome del progetto dato dallartista americano (newyorchese) Vladimirov Yavachev Christo, alla sua nuova performance.

Linstallazione dellartista prevede la realizzazione provvisoria di un vero e proprio ponte/pontile, adagiato sulle acqua del lago, che unirà per soli 16 giorni dal 18/6 – 3/7 2016) e per la prima volta nella sua storia, la sponda bresciana (Sulzano -BS ) del lago dIseo a Montisola (Monte Isola rappresenta lisola più grande presente allinterno del lago di Iseo ma anche lisola lacustre più alta dEuropa).

Questa installazione sarà aperta al pubblico e permetterà a chiunque volesse, di essere attraversata e percorsa a piedi 24 ore su 24, GRATUITAMENTE e non sarà possibile prenotarne laccesso, sarà da mettere in conto la possibilità di code per accedervi. Alla fine dellevento listallazione verrà rimossa e tutto ritornerà alla normalità.

Questo evento è considerato tra gli eventi più importanti del 2016 a livello mondiale. Innumerevoli sono le testate di tutto il mondo che dedicano ampi articoli sulla vicenda. La celebre guida Lonely Planet, ha stilato la classifica delle dieci nuove mete di viaggio per il 2016 e l’Italia figura al sesto posto grazie anche allopera dellartista Christo “على أرصفة عائمة” (che noi per semplicità chiamiamoPonte galleggiante ).

Dichiarazioni dellartista durante un incontro pubblico
كريستو: “Camminerete sulle acque, meglio se verrete senza scarpe..
Sarà una passeggiata di tre chilometri, sentirete le onde sotto i piedi.
La passerella sarà riciclabile: finiti i 16 giorni, sarà distrutta. «Ma quindi non rimane niente?». L’artista: «resterà nei vostri cuori».

Maggiori informazioni sull’opera e sui servizi:

IseoLake:

Franciacorta.it
Battello diretto all’installazione ” الأرصفة العائمة” المغادرة من Paratico-Sarnico لـ سولزانو مونتي ايزولا

خلال قطار نهاية الأسبوع الخاص “القطار الأزرق” المغادرين من ميلانو – مونزا وصلت إلى محطة باراتيكو
المنطقة بأكملها حتى التثبيت (سولزانو إيزيو ) سيتم في الواقع إغلاقها أمام حركة المرور الخاصة طوال مدة الحدث.

شارك

اترك ردًا

لن يتم نشر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. يتم وضع علامة الحقول المطلوبة *